دروس ارائه شده در دانشگاه میثاق رفسنجان

رشته های الکتروتکنیک و برق صنعتی

ایمنی در برق

تدریس مدار فرمان و ماشین های الکتریکی